دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در فوریه 2017

لباس خطی

  به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه موضوع: فراخوان طراحی لباس خطی با سلام و احترام گروه آموزشی پوشاک کاردانش استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در…

لیست تجهیزات

  به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه موضوع:لیست تجهیزات با سلام و احترام گروه آموزشی پوشاک و طراحی و دوخت استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در…

سوالات گلدوز ماشینی

سوالات گلدوز ماشینی کلید سوالات گلدوز ماشینی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.