دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بودجه بندی کاردانش

 

برای دریافت بودجه بندی استاندارد مانتو دوز کلیک نمایید.

http://s8.picofile.com/file/8308046234/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B2.rar.html

برای دریافت بودجه بندی سالانه نازک دوز زنانه کلیک نمایید.

http://s9.picofile.com/file/8308046684/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.rar.html

برای دریافت بودجه بندی نمرات ازمون پایانی دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش کلیک نمایید.http://s9.picofile.com/file/8308046942/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87.rar.html

 

برای دریافت بخشنامه اجرای نازک دوز زنانه وجدول منابع اموزشس استاندارد های رشته پوشاک شاخه کاردانش کلیک نمایید.

http://s9.picofile.com/file/8307625542/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.docx.html

برای دریافت بودجه بندی سری دوز تکه دوزی با چرخ کلیک نمایید.

http://s8.picofile.com/file/8307624776/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%AE.docx.html

 

برای دریافت بودجه بندی استاندارد سری دوز سرویس خواب کلیک نمایید.
http://s8.picofile.com/file/8307624684/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF_%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AE  

%D9%88%D8%A7%D8%A8.docx.html

پوسته Mission News توسط Compete Themes.