دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

لیست تجهیزات

 

به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

موضوع:لیست تجهیزات

با سلام و احترام

گروه آموزشی پوشاک و طراحی و دوخت استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در نظر دارد لیست تجهیزات مورد نیاز هنرستانها را تا تاریخ ۸/۱۲/۹۵ تکمیل و به این اداره ارسال نماید

 

 

فرم لیست تجهیزات هنرستانها

 

                    لیست تجهیزات هنرستانهای مجری رشته پوشاک وطراحی ودوخت دربهمن ۱۳۹۵
استان منطقه هنرستان نام مدیر شماره تماس مدیر نام مجصول تعداد اولویت
               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

زورقی

معاون آموزش متوسطه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.